Kasutustingimused

AVH Parts OÜ, registrikoodiga 14055737, aadress Tartu mnt 1-7, 48306 Jõgeva (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes kinnitab AVH Parts OÜ tellimuslehel (edaspidi Tellimusleht) hinnapäringu ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja või Pool), sõlmisid käesoleva Tellimuslehe Kasutuslepingu (edaspidi Leping).

 1. TELLIMUSLEHT

  1. Tellimuslehel tellimuse esitamiseks on Teenuse osutaja poolt loodud internetipõhine lehekülg, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

  2. Tellimusleht asub internetiaadressil www.avhparts.eu.

 2. ÜLDSÄTTED

  1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest, muudest kehtivatest õigusaktidest ning Lepingus kokkulepitust.

  2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse Tellimuslehe teenusesse muudatusi.

  3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajat.

  4. Teenuse osutaja teeb Lepingu kättesaadavaks internetiaadressil www.avhparts.eu tellimuse menüüs.

 3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

  1. Tellimuslehel pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

  2. Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 16 aastane.

  3. Teenuse kasutajal on õigus saada teada toote/toodete kogumaksumus.

  4. Kui toode puudub laost või tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab teenuse osutaja teenuse kasutajaga ühendust ning teavitab võimalikest komplikatsioonidest.

   1. Kui toode on laos olemas, siis saab vastavalt kinnitatud tellimusele toote kätte 1-3 päeva möödudes, hilisemalt ühe nädala jooksul.

  5. Teenuse kasutaja märgib vastavasse lahtrisse („Soovitud varuosa“) soovitud tooted ning kohustub sisestama hinnapäringu täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, ettevõtte nimi, registrikood, kontakttelefon, e-posti aadress ja ka auto andmed (mark, mudel, aasta, võimsus ja VIN-kood) vastava varuosa saamiseks.

   1. Kui tellimus on kindel, siis tuleb saata ka kättetoimetamise aadress, postiindeks; kinnitama Lepinguga tutvumist ja nõustumist ning tasub ostu eest internetipanga pangalingi või krediitkaardimakse vahendusel. Pärast makse eest tasumist saadab teenuse kasutaja teenuse osutaja e-mailile maksekorralduse makse teostamisest ja teenuse osutaja saadab toote teenuse kasutaja poolt mainitud aadressile.

  6. Teenuse kasutaja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

  7. Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja on kinnitanud Tellimuslehe kaudu saadud hinnapäringu ning on tellimuse eest tasunud.

 4. HINNAD

  1. Kõik Tellimuslehe kaudu saadud hinnapäringud on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

  2. Teenuse osutaja kohustab tarnima Teenuse kasutajale vastavad tooted saadud hinnapäringu hetkel kehtinud hindadega.

 5. KÄTTETOIMETAMISE TINGIMUSED

  1. Teenuse osutaja võimaldab ostetud kauba kättetoimetamist vaid Eesti Vabariigi piires.

  2. Teenuse kasutajal on õigus valida järgnevate ostetud kauba (saadetise) kättetoimetamisviiside vahel:

   1. Tulen ise järgi (Tallinna mnt 2E, Jõgeva linn) TASUTA

   2. Pakiautomaadist kauba kättesaamine 3 EUR

   3. Kulleriga kaup koju (fikseeritud kohaletoimetamise tasu) 5 EUR

  3. Kaubad toimetab kätte Teenuse osutaja poolt valitud kuller.

  4. Teenuse kasutaja kohustub punktis 5.2. kirjeldatud tarneviiside kasutamise korral Teenuse osutajat kirjalikult informeerima koheselt, kuid mitte hiljem, kui 2 (kahe) tööpäeva jooksul saadetise vastuvõtmisest, kui saadetis on mittenõuetekohaselt üle antud, purunenud, puudujäägiga või mittetäiskomplektne. Samuti kohustub Teenuse kasutaja Teenuse osutajat hiljemalt 15 (viieteist) kalendripäeva jooksul alates tellimuse kinnituse saamisest kirjalikult informeerima, kui saadetis ei ole Teenuse kasutaja poolt valitud tarneviisi teel toimetatud nimetatud sihtkohta või tehtud nimetatud sihtkohas kättesaadavaks.

 6. TAGANEMISÕIGUS

  1. Füüsilisest isikust Teenuse kasutajale kehtib 14-päevane sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemisõigus. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil füüsilisest isikust Teenuse kasutaja või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud kauba füüsiliselt enda valdusesse. Taganemisõiguse kasutamiseks kohustub Teenuse kasutaja esitama Teenuse osutajale ühemõttelise taganemisavalduse e-maili aadressile avhparts@avhparts.eu.

  2. Teenuse kasutajal on õigus esitada taganemisavaldus valides ühe järgnevatest: saata taganemisavaldus postiga aadressile Tartu mnt 1-7; Jõgeva 48306 või saata taganemisavaldus e-posti aadressil avhparts@avhparts.eu.

  3. Kui Teenuse kasutaja on otsustanud lepingust taganeda, tekib tal kohustus kaup Teenuse osutajale tagastada hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest Teenuse osutajale.

  4. Tagastatav toode peab olema puudusteta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Tootepakendid võivad olla avatud vaid ettevaatlikult neid kahjustamata.

  5. Füüsilisest isikust Teenuse kasutaja Lepingust taganemisel kooskõlas Lepingu punktide 6.1. – 6.4., tagastab Teenuse osutaja Teenuse kasutajale kõik Lepingu raames saadud maksed, (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teenuse kasutaja poolt valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Teenuse osutaja pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Teenuse osutaja sai teada Teenuse kasutaja otsusest Lepingust taganeda, sai lepingu esemeks olevad kaubad oma valdusesse ning need vastasid täielikult Lepingu punktis 6.4 kirjeldatule.

  6. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

  7. Teenuse kasutaja kohustub ise organiseerima kauba tagastamise, välja arvatud juhul kui tagastatav kaup ei vastanud Teenuse kasutaja tellimusele kooskõlas Lepingu punktile 6.5.

  8. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta Lepingu punktides 6.1. – 6.4 toodud tingimustele, siis Teenuse kasutajale raha ei tagastata ning tagastatud kaup jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

 7. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

  1. Tellimuslehe kaudu kinnitatud toodete tellimusele kehtib füüsilisest isikust Teenuse kasutajale võlaõigusseaduse §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

  2. Kaebused esitab Teenuse kasutaja Lepingu punktis 6.2. toodud kontaktaadressidel.

 8. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

  1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

  2. Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

  3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine Tellimuslehel tellimuse registreerimine/kinnitamine.

  4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta, ostetud kaubad, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, riik, telefoninumber, sünniaeg, sugu, tarnimise viis, sisestatud kommentaarid, kasutatud makseviis, Lepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, kasutatav internetilehitseja ning selle versioon, operatsioonisüsteem, ip aadress, kasutatava seadme tüüp, toimingute teostamise aeg.

  5. Isikuandmeid töötleb AVH Parts OÜ, Tartu mnt 1-7, 48306 Jõgeva, registrikood 14055737.

  6. Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba kättetoimetamiseks Teenuse kasutajale edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

  7. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

  8. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

  9. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks lepinguga antud õigus, seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

  10. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

  11. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse kinnitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse, samuti Lepingu täitmiseks vajalike e-kirjade saatmiseks.

 9. VASTUTUS

  1. Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

  2. Teenuse kasutaja kohustub kasutama Tellimuslehe teenust üksnes headele tavadele tuginedes.

  3. Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude Tellimuslehe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

  4. Teenuse kasutaja vastutab täielikult Tellimuslehe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest Tellimuslehe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

  5. Kui üks Lepingu Pooltest on Lepingust tulenevaid kohustusi rikkunud on teisel Poolel õigus esimeselt nõuda:

   1. kohustuse täitmist;

   2. oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda;

   3. nõuda kahju hüvitamist;

   4. taganeda lepingust või öelda leping üles;

   5. hinna alandamist;

   6. rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral viivist, mis on 0,15% võlgnetavast summast iga kohustuse täitmisega viivitatud päeva eest.

  6. Pooled võivad kohustuse rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest või Lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid, mida saab üheaegselt kasutada, kui seadusest või Lepingust ei tulene teisiti. Kohustuse rikkumisest tuleneva õiguskaitsevahendi kasutamine ei võta Poolelt õigust nõuda kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.

  7. Pool ei või tugineda kohustuse rikkumisele teise Poole poolt ega kasutada sellest tulenevalt õiguskaitsevahendeid niivõrd, kuivõrd selle rikkumise põhjustas tema enda tegu või temast tulenev asjaolu või sündmus, mille toimumise riisikot ta kannab.

 10. ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE

  1. Lepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole või lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

 11. KASUTUSTINGIMUSTEGA NÕUSTUMINE

  1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

  2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen tutvunud ja nõustun tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Lepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Lepingus toodud tingimustega.